Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


 Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Klachten- en geschillen procedure

Een klacht kan schriftelijk gemeld worden bij Fysiotherapie Wilhelminapark Tilburg via info@fysiotherapie-tilburg.nl of per post. Uw klacht zal opgepakt worden door een van de eigenaren van de praktijk (te weten Sven Bechtold of Jens Jongenelen). Indien u een onafhankelijke commissie wenst die onderzoek doet naar uw klacht/geschil dan verwijzen wij u naar onderstaande links. Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van het KNGF (onze beroepsvereniging). Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en zijn onafhankelijk.

Klachtenregeling – de Fysiotherapeut

Reglement-klachtenregeling-fysiotherapie.pdf (defysiotherapeut.com)

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Behandelovereenkomst

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.

Wij vragen van u:

  • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
  • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
  • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
  • de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
  • geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
  • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

  • hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
  • onderstaande privacy regels worden nageleefd.
  • klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF (zie klachten- en geschillen procedure).

Hygiënebeleid

Wij volgen het actuele hygiëne beleid opgesteld volgens het RIVM. Hieronder vind u de link naar het actuele hygiëne beleid.

Algemene hygiënerichtlijn | RIVM

Privacy

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. U kunt tegen kostprijs ook een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke instantie

Fysiotherapie Wilhelminapark, Wilhelminapark 140, 5041 EJ Tilburg (hierna te noemen ‘wij’) als exploitant van deze website https://www.fysiotherapie-tilburg.nl is de verantwoordelijke instantie voor het behandelen van de persoonsgegevens van gebruikers van de website (hierna te noemen ‘u’). Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Hieronder geven we, overeenkomstig de toepasselijke privacyregelgeving, informatie over het type en de omvang van de gegevens, het doel waarmee deze verzameld worden en hoe ze verwerkt en gebruikt worden in samenhang met uw gebruik van de website.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. Tot dit soort gegevens behoren bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Met het gebruik van cookies, die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan uw identiteit, kan informatie worden verzameld over, bijvoorbeeld, de manier waarop u gebruik maakt van de website. Het kan hierbij ook om persoonlijke gegevens gaan als deze gegevens zijn gebaseerd op een aan de gebruiker toegewezen identificatie. Deze gegevens worden daarmee op individuele basis verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Deze informatie wordt gebruikt om de website van Fysiotherapie Wilhelminapark te optimaliseren, alsmede de advertenties zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.

Cookies

Net als vele andere websites maken wij ook gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpaginaserver op uw harde schijf worden gezet. Op deze manier ontvangen we automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem op uw computer en uw internetverbinding.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Met de informatie die cookies bevatten, kunnen we de navigatie vereenvoudigen en zorgen voor een goede weergave van onze website.

De gegevens die wij verzamelen worden nooit zonder uw toestemming met derde partijen gedeeld of gecombineerd met andere persoonlijke gegevens die wij eerder over u hebben verzameld.

U kunt onze website natuurlijk altijd zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn altijd zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment via uw browserinstellingen uitschakelen. Gebruik de helpfunctie van uw browser om te zien hoe u deze instellingen kunt aanpassen. NB: bepaalde functies van onze website werken mogelijk niet als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Niet-persoonlijke gegevens is informatie die alleen wordt geaggregeerd, d.w.z. gegroepeerd, samengevat, verzameld en geëvalueerd in grotere, niet-aanpasbare units.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Contactformulier

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, inclusief nazorg.

Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws in de gezondheidszorg, relevante vacatures en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Recht op informatie en op het wijzigen, wissen of blokkeren van gegevens

Richt eventuele vragen over gegevensbescherming of verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen, rechtstreeks aan info@fysiotherapie-tilburg.nl.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt zo nodig aangepast om wijzigingen van onze services te publiceren die van belang zijn voor de gegevensbescherming, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe diensten geïntroduceerd worden of om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen.

Contact

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: